Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys

Kevät 2018

22.3.2018, tentaattorit Elina Niemitalo-Haapola ja Sini Haapala

käsitteenmäärittely, 1 pistettä
a) MLU
b) lähikehityksen vyöhyke
c) reseptiivinen sanasto

d) koodin vaihto

mikä fonologinen prosessi ja mikä rajoitus
a) ovala po orava
b) piipikonna po kilpikonna

c) uutu po ruusu

essee kielen eri osa-alueiden vaikutus pragmatiikan kehitykseen, 10 pistettä

 

Tentti: 14.03.2017 , tentaattorit Elina Niemitalo-Haapola ja Soile Ukkola

1. Essee, 10p
Sanaston kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät.
2. Käsitteenmäärittelyt, 1p/kohta
a. suksessiivinen kaksikielisyys
b. konteksti
c. varhaismorfologia
3. Fonologiset prosessit, mikä/mitkä (0,5p) ja miksi (0,5p)?
[pookupöölä]- polkupyörä
[ovara] – orava
[kakki] – takki

Tentti 5.4.2016, tentaattorina: Soile Ukkola ja Päivi Homanen

1. Essee (8 p):

Varhainen sanaston kehitys

2. Käsitteenmäärittelyt (yht. 8 p):

a) Varioiva jokellus

b) Konsonantti-inventaari

c) Yksivokaalisuus ja yksikonsonanttisuus

d) Määrittele käsitteet

  • Morfeemi
  • Pragmatiikka

e) Nonverbaalin viestinnän jaottelu

f) Mitä fonologisia prosesseja seuraavat edustavat:

[pookkana] porkkana

[ykki] yksi

[kitta] kissa

[una] juna